• Grčkoškolska 3, 21000 Novi Sad
  • Pon - Pet 08:00 - 20:00 // Sub 08:00 - 14:00

SVE NA JEDNOM MESTU

Bez čakanja i gužvi

STRUČNI TIM

Vrhunski lekari i osoblje

STALNE AKCIJE

Popusti na preglede i tretmane
Pozovite : 021/525-261

PROF. DR MLADEN JOVANOVIĆ

PROF. DR MLADEN JOVANOVIĆ

Specijalista plastične i rekonstruktivne hirurgije

Biografija

Mladen Jovanović je rođen 04.03.1966. godine u Novom Sadu. Školovao se u Novom Sadu, završio je srednju medicinsku školu, odsek za laboratorijske tehničare 1984. god., sa odličnim uspehom, a medicinski fakultet 15.02.1993. god. sa prosečnom ocenom 8,20.

U toku studija boravio je u sklopu profesionalne IFMSA međunarodne studentske  razmene na sledećim hirurškim klinikama: Univerzitetskoj Klinici u Cordobi, Španija; Hvidovre Klinici u Kopenhagenu, Danska; Tel Hashomer Klinici u Tel Avivu, Izrael.

U toku redovnog lekarskog staža i po položenom državnom ispitu volontirao je na Klinici za plastičnu hirurgiju u Novom Sadu gde je aktivno uzimao učešće u redovnom radu na Klinici i operacionoj sali. Od 1994. god. je zaposlen na Klinici za plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju.

Specijalilistički ispit iz plastične i rekonstruktivne hirurgije je položio 2000. godine sa odličnim uspehom. U toku i nakon specijalizacije je pohađao više stranih i domaćih kurseva i edukacija iz različitih oblasti plastične, rekonstruktivne i estetske hirurgije kako u zemlji tako i u inostranstvtu.

Nakon položenog specijalističkog ispita boravio je u više navrata na VMA u Beogradu, kao i u Kliničkom Centru Ljubljana na daljem stručnom usavršavanju. Učestvovao je u edukaciji nekoliko generacija specijalizanata (u svojstvu mentora) iz oblasti plastične hirurgije.

Magistarsku tezu je odbranio 2003. godine pod nazivom: “Uticaj adrenalina na perifernu cirkulaciju intaktnog i traumatizovanog tkiva”.

Doktorsku disertaciju je odbranio 2012. godine pod nazivom: “Komparativna analiza primene preparata sa nanočesticama srebra i srebrosulfadiazina u lokalnom lečenju opekotina na svinjskom modelu”.

Učestvovao je u pripremanju i pisanju brojnih stručnih i naučnih radova. Do sada je u svojstvu autora ili koautora prezentovano, objavljeno ili prihvaćeno za publikovanje preko 90 radova kako u zemlji tako i u inostranstvu. Imenovan je za recenzenta u časopisu Medicinski pregled.

Koautor je udžbenika iz plastične i rekonstruktivne hirurgije. U svojstvu mentora ili člana komisije je učestvovao u pisanju ili odbrani brojnih diplomskih i master radova. Biran je u više navrata za člana i predsednika Komisije za odbranu doktorskih disertacija.  Trenutno je imenovan u svojstvu mentora dve doktorske disertacije.

Predavač je na brojnim domaćim i međunarodnim kongresima, kao i sekcijama i edukacijama iz oblasti plastične i rekonstruktivne hirurgije.

Član je sledećih udruženja:

· Predsedništva Udruženja za plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju Srbije

· Lekarskog društva Srbije i Vojvodine

· European Burn Association ( EBA )

· International Association of Plastic and Reconstructive Surgery ( IPRAS )

· Balcanic Association of Plastic, Reconstructive and Estetic Surgery (BAPRAS)

Od 2013. godine je Načelnik odeljenja za opekotine, Klinike za plastičnu hirurgiju, a od 2016. godine je Pomoćnik Upravnika Klinike. Od prošle godine je član predsedništva srpskog Udruženja za plastičnu, rekonstruktivnu i estetsku hirurgiju. Na poslednjem Balkanskom Kongresu Plastične, rekonstruktivne i estetske hirurgije je bio član Naučnog Odbora. Trenutno učestvuje u jednom projetku Pokrajinskom sekretarijata za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost. Stalni je sudski veštak iz oblasti plastične, rekonstruktivne i estetske hirurgije.

Najvažnije reference u časopisima na SCI listi za poslednje tri godine:

  1. Jovanović M, Janjić Z, Komarčević A, Mijatović-Jovanović V, Marinković M, Tomić M. Neurocutaneous flaps for soft tissue reconstruction of the knee, lower leg, ankle and foot: Clinical experience with 32 patients. Vojnosanit. Pregl; 2017 .OnLine First October, 2017. DOI https://doi.org/10.2298/VSP170628139J.
  2. Gvozdenović N, Ninković S, Jovanović M, Marić D. Stress fracture of the femoral neck after Pipkin type IV hip injury. Vojnosanit Pregl; 2017.; Online First August, 2017. DOI: https://doi.org/10.2298/VSP170425096G.
  3. Jovanović M, Obradović-Tomašev M, Janjić Z, Komarčević A. Regional metastatic disease caused by malignant blue naevus. Letters to the editor. J BUON; 2016; 21(6): 1564-5.
  4. Komarčević A, Pajić M, Đermanov M, Jovanović M, Tatić M. Single stage surgical treatment of amniotic band syndrome – Case report. Serbian Archives of Med; 2016.; 144(9-10):545-9.
  5. Obradović-Tomašev М, Popović A, Vučković N, Jovanović M. Mixed Fungal Infection (Aspergillus, Mucor, and Candida) of Severe Hand Injury. Case Reports in Infectious Diseases;  2014.: http: //dx.doi.org/10.1155/ 2014/954186.
  6. Obradović Tomašev M, Jovanović M, Popović A. Pyoderma gangrenosum in burned patient – case report. Med Pregl; 2015;68(3-4):133-6.
  7. Obradović-Tomašev М, Jovanović M, Vučković N, Popović A. Fungal infections in corn picker hand injury. Serbian Archives of Med; 2016; 144(1-2): 52-5.

Tečno govori engleski jezik, a služi se italijanskim jezikom. Oženjen je i ima dvoje dece

Hi, How Can We Help You?