• Grčkoškolska 3, 21000 Novi Sad
  • Pon - Pet 08:00 - 20:00 // Sub 08:00 - 14:00

SVE NA JEDNOM MESTU

Bez čakanja i gužvi

STRUČNI TIM

Vrhunski lekari i osoblje

STALNE AKCIJE

Popusti na preglede i tretmane
Pozovite : 021/525-261

DR SLOBODANA MIHALDŽIĆ

DR SLOBODANA MIHALDŽIĆ

Lekar specijalista ginekologije i akušerstva

Dr Slobodana Mihaldžić rodjena je 18. јulа 1969.godine u Novom Sadu.

Osnovnu školu i gimnaziju “Jovan Jovanović – Zmaj” završila je u Novom Sadu sa odličnim uspehom. Medicinski fakultet upisala je 1987.godine u Novom Sadu i zauzela prvo mesto na kvalifikacionom ispitu. Diplomirala je 1994.godine sa prosečnom ocenom 9,33. Tokom studija se aktivno bavila naučno- istraživačkim radom – u periodu od 1988. do 1992. godine bila je godinu dana sekretar i četiri godine predsednik Komisije za naučno-istraživački rad studenata. Bila je autor u 7 i koautor u 4 studentska rada, koji su prezentovani u zemlji i inostranstvu. U toku studija dobila je pohvalnicu za izuzetan uspeh u naučno-istraživackom radu.

U toku 1992.godine dva meseca je boravila na “The Medical College Of Pennsylvania”, SAD, General Cardiology i dobila odlične preporuke.

U toku 1993. i 1994. godine bila je mentor studenata na engleskom jeziku, Medical Studies in English, Medicinski fakultet, Novi Sad.

Redovan pripravnički staž obavila je 1994./1995. godine u Novom Sadu. Stručni ispit položila је u aprilu 1995. godine sa ocenom 10. Specijalizaciju iz obІasti ginekologije i akušerstva započela је u oktobru 1995. godine u Novom Sadu a specijalistički ispit položila је sa odličnim uspehom mаја 2000.godine. Redovno je zaposlena na Klinici za ginekologiju i akušerstvo, Klinički centar Novi Sad od januara 2001. godine.

Poslediplomske studije na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu, oblast ginekologija i akušerstvo, upisala je 1995. godine, koje je odslušala u trajanju od dve godine i uspešno položla sve ispite predvidjene programom. Magistarsku tezu pod naslovom “Uticaj nutritivnih faktora rizika na trudnoću i porodjaj” odbranila je u junu 2002. godine. Završila je prvi i drugi semestar Skole ultrazvuka u ginekologiji, perinatologiji i reproduktivnoj medicini Jugoslovenskog udruženja za ultrazvuk u ginekologiji i akušerstvu, Centar za kontinuiranu medicinsku edukaciju, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, u martu i oktobru 2005. godine. Autor je i koautor naučnih radova iz oblasti ginekologije i akušerstva koji su prezentovani na naučnim i stručnim skupovima u zemlji i inostranstvu, od kojih је 20 objavljeno in extenso. Doktorsku disertaciju pod nazivom “Ponašanja, stavovi i predrasude korisnika i zdravstvenih radnika u vezi sa kontracepcijom” odbranila je 25.02.2009. godine. Zvanje primarijusa dobila je 22.09.2011. godine.

Pohadjala је teoretski i praktični deo nastave Nacionalne škole za patologiju cerviksa, vagine i vulve i kolposkopiju u Beogradu i položila završni ispit 28.10.2013. godine, čime је stekla pravo samostalnog rada u oblasti rane detekcije premalignih i malignih bolesti donjeg genitalnog trakta žene.
Na Klinici za ginekologiju i akušerstvo, Klinički centar Novi Sad na Odeljenju specijalističke Poliklinike bila је načelnik u periodu 2006. – 2018. godine.
Aktivno se služi engleskim jezikom.

Hi, How Can We Help You?